بیوگرافی – biography

 

بیوگرافی – biography

——————————————————————-

فارسی

——————

English

ــــــــــــــــــــــــــ

بیوگرافی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دختری در شب شناور بود
و مردی در خونابه ی صبح
نفس های کشدار و مسلول می کشیدشب فرو ریخت
آسمان به سکسکه افتاد
اناری از بغض دیروز ترک خورد
و من در میان
شب و خونابه ی صبح
زاده شدم
به دیرگاه خاطره ی مردگان بودم
در تنهایی جزیره ی شعر.
و شب در لنگرگاه من پهلو گرفته بود
سالها در من جاری بود
و پنجره ای بسته
در سلول های تنهایی ام
با زنگاری در جدار کهنه ی خویش
در جدال و ستیز بود

– نا گاه چون گاو نر در هیجان بلوغ
شروعی در من نعره زد
و پنجه ی شکست سکوت
بر حنجره ام کشید

ایستادم
و فریاد بر آوردم
من!
فرزند خون و شب
باید تن فرو شویم
و از شجره ی نارس اجداد خویش
پیوند بگسلم
اکنون
که پیغمبر خود مبعوثم
در شریعت دستان زایشگر روز
و پرده ی شب را با دستان خود
به خلق روز دریده ام
و زایشی دیگر را آبستنم
از مادری روز چهر
و پدری رود سان
چنین بود سرنوشت من
مردی که شب زاد،
ولی در روز زیست.

Biography

ـــــــــــــــــــــــــ

A girl weightless in the night
And, a man in twilight dawn with age- long tubercular-rooted breaths,
Night turned into the light
Sky full of nervous twitches
Misty tears of the day before, made the pomegranate to crack
And I, was born right at the night and dawn meeting point
Late in the minds of dead people
In the loneliness of poetry island;
It seemed the night is not going to end for me
Years were passing through me
And a closed window
In a cell full of my loneliness
Challenging an old blight on its obsolete frame;

All of a sudden, something began within me
As if a bull is thrilled with maturity
It banned me from being silent

I stood up
And screamed,
It’s me!
A child born when the night was still dominant and the dawn about to gain the glory
I have to abandon my body
I have to rupture from my limbless family tree
Now
Because in the generating hands of the day as a responsibility,
I have appointed myself as a prophet
Ripping the night curtain bare handedly, to create the light of day
And another birth is growing within me
From a mother whose face is glowing with light
And a father, like a roaring stream

What a destiny
A man was born in the night
But lived in the shining day
*************

 

پخش فایل صوتی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s