در جدال با خویشتن

در جدال با خویشتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیده بگشا که من از خویشتن عریان شده ام

کنده ام کوه و به مقصود تو قربان شده ام

خط و خودکار چو موی تو پراکنده و من

در مضامین ادب شعر پریشان شده ام

بر تمنای بت روی تو ایمانم رفت

کافرم لیک به چشم تو مسلمان شده ام

با تو ترسا شده ام یا که به دین دگرم

زآتش عشق تو در مسلک گبران شده ام

گر چه در خویشتن آرام به حی و نَفسَم

لیک در خود به یقین هر چه تویی، آن شده ام

من در افسوس تو و تو تن عریان محال

سالک راه تو ام اُسوه ی انسان شده ام

مولوی جام به دست از پی من می رقصد

شمس در شمس چنین صوفی رقصان شده ام

مثل یک کودک وامانده ی در حال فرار

می گریزم به تو از خویش که جنبان شده ام (1)

پیر عشقم ولی انگار که بازیچه ی این تعمیدم

که در این سلسله همصحبت صنعان شده ام

هر دم از قهر تو در خویش شدم ، رنجیدم

رفتم از کوی تو بسیار و پشیمان شده ام

حال خوب و دل بشاش، همین ما رابس

غیر از آیین تو من ، تارک ایمان شده ام

 

 

دکلمه شعر با صدای بانو کامران

دانلود دکلمه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s