سفر در پایان -A Journey in an End

سفر در پایان -A Journey in an End


فارسی English

سفر در پایان

ــــــــــــــ

مغلوب ترین  شعر جهان را برایت آورده ام

از فراز کوههای تنهایی خویش

سکوت ترکانده ام از بغض

برای درد مشترکت

و فریادم را به گلوله بسته اند

اکنون.

لورکا در من می خندد

و من قندیل شاخه ی سرمای مردادم.

اسید بی تفاوتی  هادر صورتم تاول بسته

و انتظار روز های خوب

با شاید ها همسایه اند.

در آرامگاه ابدی شعر

مجال سخن در من بریده است

و هنوز در اندوه و ندامت خویش

در سفرم

برای فراموشی غنچه ای

که نجات را طلب می کرد

از گزند چکمه های شوم زمان

و من امید رهایی را

با شلیک یک «نه ِ » قاطع

بر دیواره ی سینه اش

میخکوب کردم.

A Journey in an End

ــــــــــــــ

From above high mountains of my loneliness
Suppressing my silence because of hatred
Because of our joint pain
I have brought you
The most defeated poems of the world
And they shot my screams to death
Now
Lorca is laughing at me
And I’m like ice cressets on trees in mid-august
My face blistering of splash from acid-like incuriosity of the people
And, expecting good days
Resembles neighboring possibilities
In the poem’s final resting place
I have no opportunity to talk
I am still traveling in my grieve and remorse
To forget that bud asking to be rescued from being kicked by the “time” ominous boots
And I, with a definite NO shot her in the chest to stop her hopping for salvation
*******

پخش فایل صوتی

بیوگرافی – biography

 

بیوگرافی – biography

——————————————————————-

فارسی

——————

English

ــــــــــــــــــــــــــ

بیوگرافی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دختری در شب شناور بود
و مردی در خونابه ی صبح
نفس های کشدار و مسلول می کشیدشب فرو ریخت
آسمان به سکسکه افتاد
اناری از بغض دیروز ترک خورد
و من در میان
شب و خونابه ی صبح
زاده شدم
به دیرگاه خاطره ی مردگان بودم
در تنهایی جزیره ی شعر.
و شب در لنگرگاه من پهلو گرفته بود
سالها در من جاری بود
و پنجره ای بسته
در سلول های تنهایی ام
با زنگاری در جدار کهنه ی خویش
در جدال و ستیز بود

– نا گاه چون گاو نر در هیجان بلوغ
شروعی در من نعره زد
و پنجه ی شکست سکوت
بر حنجره ام کشید

ایستادم
و فریاد بر آوردم
من!
فرزند خون و شب
باید تن فرو شویم
و از شجره ی نارس اجداد خویش
پیوند بگسلم
اکنون
که پیغمبر خود مبعوثم
در شریعت دستان زایشگر روز
و پرده ی شب را با دستان خود
به خلق روز دریده ام
و زایشی دیگر را آبستنم
از مادری روز چهر
و پدری رود سان
چنین بود سرنوشت من
مردی که شب زاد،
ولی در روز زیست.

Biography

ـــــــــــــــــــــــــ

A girl weightless in the night
And, a man in twilight dawn with age- long tubercular-rooted breaths,
Night turned into the light
Sky full of nervous twitches
Misty tears of the day before, made the pomegranate to crack
And I, was born right at the night and dawn meeting point
Late in the minds of dead people
In the loneliness of poetry island;
It seemed the night is not going to end for me
Years were passing through me
And a closed window
In a cell full of my loneliness
Challenging an old blight on its obsolete frame;

All of a sudden, something began within me
As if a bull is thrilled with maturity
It banned me from being silent

I stood up
And screamed,
It’s me!
A child born when the night was still dominant and the dawn about to gain the glory
I have to abandon my body
I have to rupture from my limbless family tree
Now
Because in the generating hands of the day as a responsibility,
I have appointed myself as a prophet
Ripping the night curtain bare handedly, to create the light of day
And another birth is growing within me
From a mother whose face is glowing with light
And a father, like a roaring stream

What a destiny
A man was born in the night
But lived in the shining day
*************

 

پخش فایل صوتی